Ga naar de inhoud

Privacy Policy

Privacy Policy 112 Energielabel

112 Energielabel, gevestigd aan Dorpsstraat 89 1531 HB Wormer, Nederland*, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Dorpsstraat 89
1531 HB Wormer
Nederland*

*Dit adres is geen bezoekadres

Tel: +31 (0)85 060 112 5
E-mail: info@112energielabel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

112 Energielabel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@112energielabel.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

112 Energielabel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

112 Energielabel neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 112 Energielabel) tussen zit. 112 Energielabel gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Google Analytics wordt gebruikt om het gedrag van bezoekers te meten. Deze resultaten zijn niet te herleiden tot de daadwerkelijke klanten. De data die Google Analytics oplevert, wordt gebruikt om op basis van het gedrag van klanten de website op de juiste manier in te richten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

112 Energielabel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

De data die verzameld wordt in Google Analytics onbeperkt bewaard. Omdat deze data niet ter herleiden is naar daadwerkelijke bezoekers, is deze data ook niet privacy gevoelig.

Delen van persoonsgegevens met derden

112 Energielabel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 112 Energielabel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

112 Energielabel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Webhosting

Wij nemen webhostingdiensten af ​​van HOSTNET. HOSTNET verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Deze partij kan wel metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. HOSTNET heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. HOSTNET is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Zakelijke e-mail

Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van HOSTNET. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. HOSTNET heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 112 Energielabel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@112energielabel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 112 Energielabel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

112 Energielabel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@112energielabel.nl