Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 112 Energielabel

112 Energielabel
Is gevestigd aan Dorpsstraat 89, 1531 HB Wormer en ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 81078250. De “Algemene Voorwaarden 112 Energielabel” zijn van toepassing op 112 Energielabel en haar klanten.

Definities van deze Algemene Voorwaarden
Klant(en)
De persoon c.q. aanvrager welke via www.112 Energielabel.nl een energielabel heeft aangevraagd.

Overeenkomst
Alle overeenkomsten, tussen partijen en tussen klanten, zowel tezamen als afzonderlijk.

Opdracht
Een overeenkomst tussen de klant en 112 Energielabel met betrekking tot het verlenen van een
opdracht tot dienstverlening van de klant.

Opnamedatum
De datum waarop de gecertificeerde adviseur de woning en/of object op locatie komt opnemen/heeft opgenomen.

Energielabel
Het opnemen, verwerken en registreren van een energielabel voor een object door een
gecertificeerde medewerker van 112 Energielabel conform de NTA8800, vigerende regelgeving en RVO. De geoffreerde prijzen op www.112 Energielabel.nl zijn op basis van de basismethode, gelden alleen voor bestaande objecten/woningen. Nieuwbouwobjecten die nog moeten worden opgeleverd dienen voorzien te worden van een energielabel op basis van de detail-methode.
Hiervoor gelden andere regels en kunnen niet aangevraagd worden bij 112 Energielabel. Een geldig energielabel en bijhorend certificaat kan alleen worden opgemaakt en afgemeld worden door een gecertificeerd adviseur onder licentie van een gecertificeerd BRL9500 bedrijf.

RVO
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Levertijd energielabel
Tijd in dagen vanaf opdracht tot levering het energielabel.

BAG
Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

Toepasselijkheid
Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen
112 Energielabel enerzijds en de klant anderzijds. Door de website te bezoeken en/of de op de website aangeboden informatie te gebruiken en/of informatie aan te leveren ten behoeve van het plaatsen van een aanbod, verklaart de gebruiker zich akkoord met de toepasselijkheid van de
voorwaarden. 112 Energielabel behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.

Offerte, Overeenkomst en Beleid
De offerte is op basis van de invoergegevens van de klant opgesteld. De klant is verantwoordelijk voor het correct en juist invullen van de gegevens. Indien blijkt dat de ingevoerde gegevens niet overeenkomen met de werkelijke situatie dan gaat de klant automatisch akkoord met de gemoeide meerwerkkosten die in rekening gebracht worden. De klant kan de afspraak kosteloos annuleren tot uiterlijk 24 uur voor de dag van de opname. Indien de klant niet aanwezig is op de gemaakte opnamedatum en de adviseur geen toegang heeft tot het object wordt klant verantwoordelijk voor de gemaakte kosten door 112 Energielabel zonder dat daar de uitvoering van de opdracht nog tegenover staat.
De opdracht kan alleen door 112 Energielabel worden uitgevoerd als de klant correcte en volledige contact- en adresgegevens opgeeft in het aanvraagformulier. 112 Energielabel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst. De overeengekomen bedragen zijn inclusief reistijd, afmeldkosten en andere bijkomende kosten. 112 Energielabel streeft naar een levertijd van maximaal 2 weken, hetgeen niet wordt gegarandeerd tenzij er een uitdrukkelijke en schriftelijke afspraak over is gemaakt. 112 Energielabel aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de bereikbaarheid van hun website.

Collectieve installatie
Heeft de woning blokverwarming of collectieve verwarming, hetzij overige collectieve installatie
zoals zonnepanelen, ventilatie, tapwater of warmtepomp dan dient de klant op de opnamedag
zorg te dragen dat bewijs aanwezig is welke installatie op basis van factuur dan wel dat toegang tot de ruimte waarde collectieve installatie is opgesteld.
Indien de installatie niet bepaald kan worden ten tijde van de opname zal 112 Energielabel conform de NTA8800 de meest conservatieve installatie aangehouden.

Aangeleverd bewijs
Indien er tijdens de woningopname visueel niet kan worden waargenomen welke isolatie en/of
installatie er is toegepast en de klant bewijs kan aanleveren dan zal dat worden meegenomen in het label. Conform de NTA8800 gelden slechts bestek en facturen met daarop het adres van de op te nemen woning als bewijs. Offertes zijn geen bewijs.

Betaling
Particulier:
De klant kan er voor kiezen om te betalen via I-deal of per factuur. De betaling dient te zijn voldaan op de dag van het te bezoeken object. Na voltooiing en afmelding van het energielabel ontvang de Klant van 112 Energielabel het energielabel via de e-mail in PDF bestand.
Zakelijk:
Na voltooiing en afmelding van het energielabel ontvang de Klant van 112 Energielabel het
energielabel via de e-mail in PDF bestand. Na levering van het energielabel ontvangt de Klant
een factuur van 112 Energielabel. Klant verplicht zichzelf de betaling van de factuur binnen 14 werkdagen na verzending van het energielabel te hebben voldaan aan 112 Energielabel.

Annulering van de opdracht
Annulering van de Opdracht door de klant is slechts toegestaan mits er nog geen opname heeft
plaatsgevonden. Vanaf de opnamedatum is annulering niet mogelijk en worden de geoffreerde kosten in rekening gebracht bij de klant. Indien de klant onjuiste of foutieve contactgegevens heeft opgegeven wordt de opdracht automatisch ontbonden waarbij de kosten die door 112 energielabel zijn gemaakt voor rekening van de klant komen. 112 Energielabel heeft het recht om te allen tijde een opdracht te weigeren en/of een overeenkomst te annuleren.

Belangrijke zaken
Iedere woning zal fysiek bezocht moeten worden, tijdens deze inspectie worden alle bouwkundige en installatietechnische aspecten opgenomen en tevens gefotografeerd. Het
merendeel van de foto’s bestaat uit detail foto’s van de hierboven benoemde onderdelen. Het is
echter noodzakelijk dat er ook overzicht foto’s gemaakt worden van zowel de binnen- als de
buitenzijde van de woning. Zonder deze foto’s kan er geen energielabel worden afgegeven
aangezien dit een voorwaarde is van de certificatie instelling. De klant zorgt ervoor dat alle
ruimtes in de woning betreed kunnen worden tijdens de woningopname. De klant zorgt voor
eventuele veilige hulpmiddelen om ruimtes te kunnen betreden, bijvoorbeeld trap/ladder naar zolder of kelder. De klant is op de hoogte dat de gegevens die worden opgenomen in het
monitoringsbestand (Energielabelsoftware) zullen worden geregistreerd in een landelijk
gegevensbestand. De klant het recht heeft het volledige projectdossier op te vragen. 112 Energielabel kan alleen energielabels afgeven voor adressen die in BAG een woonfunctie of
recreatiewoningfunctie hebben. Indien een adres in BAG bijvoorbeeld een winkelfunctie heeft en dit object wordt veranderd naar een woonfunctie, is de opdrachtgever verantwoordelijk om
ervoor te zorgen dat het adres een woonfunctie in BAG krijgt. De klant geeft toestemming aan
112 Energielabel voor het maken en veilig bewaren van de foto’s voor een periode van 15 jaar. De klant zorgt er zelf voor, indien hij/zij niet wenst dat persoonlijke bezittingen op foto’s komen vooraf uit de woning zijn verwijderd.

Opname bij bestaande bouw
Voor het bepalen van de energieprestatie van een woning of woongebouw bij oplevering of
bestaand wordt uitgegaan van de bouwkundige situatie (constructies), gebouwindeling en de
installaties zoals deze in de woning of het woongebouw feitelijk aanwezig zijn.
Installaties die niet aangesloten zijn en waarvan duidelijk is dat ze ook niet in bedrijf worden genomen worden deze voor de opname buiten beschouwing gelaten.

Klachten
Klachten van de klant over de offerte, de opdracht of de uitvoering van de overeenkomst, dienen gericht te worden aan info@112Energielabel.nl. Nadat de klacht door 112 Energielabel is ontvangen zal 112 Energielabel zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst reageren.

Persoonsgegevens
112 Energielabel verwerkt de persoonlijke gegevens van de klant. Op de verwerking van
persoonsgegevens is het privacybeleid van 112 Energielabel van toepassing. Ons privacybeleid is
terug te vinden op www.112 Energielabel.nl.

Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten op de door 112 Energielabel uitgegeven uitingen, werkwijzes, formules, teksten e.d. berusten bij 112 Energielabel. Het is niet toegestaan om dit zonder toestemming te gebruiken.

Toepasselijk recht
Op de rechtsbetrekkingen tussen 112 Energielabel en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

Geschillen
Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Controle (Audit)
De certificerende instelling heeft jaarlijks de mogelijkheid om het gebouw nog een keer te
bezoeken voor een controleonderzoek. Door akkoord met de algemene voorwaarde te gaan
verklaart u als opdrachtgever uw woning beschikbaar te stellen voor de pandcontrole. Dit zal in
overeenstemming met u worden besproken. De klant is op de hoogte dat het geen toegang
verkrijgen tot een woning of woongebouw ten behoeve van een controleonderzoek tot
verwijdering leidt van het energieprestatie-rapport uit het landelijk gegevensbestand van
geregistreerde energieprestatie-rapporten.